Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky (VOP) společnosti Panel Integrity, s.r.o., IČ 27551431,(dále jen PI) platné od 1. července 2015 jsou platné pro všechny subjekty v obchodním vztahu k PI.

1. Základní ustanovení

Naše dodávky a služby se řídí vždy těmito VOP, pokud není v jiném dokumentu a to výlučně písemnou formou dohodnuto jinak. Pro změnu VOP je vyžadována písemná forma, jež nemůže být nahrazena formou elektronickou, emailem a podobně. Tyto VOP jako dodavatele platí i v případě, že nejsou v souladu s podmínkami odběratele. Vždy platí, že tyto VOP jsou uplatňovány bez výhrad a jsou nadřazeny obchodním podmínkám a zvyklostem odběratele.

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezí PI a odběratelem musí mít písemnou formu. Smluvní vztah může vzniknout akceptováním písemné nabídky tak, že je nabídka potvrzena, podepsána a doručena v písemné podobě objednatele do PI. Smluvní vztah může vzniknout na základě objednávky zaslané písemně odběratelem a to pouze v případě, že je nabídka potvrzena PI a písemnou formou doručena objednateli. Smluvní vztah může vzniknout na základě smlouvy, jež musí mýt vždy písemnou formu. Uzavřením smluvního vztahu smluvní strana akceptuje bez výhrad tyto VOP.

3. Místo plnění

PI realizuje své služby v místě dle objednávky specifikovaném odběratelem. Odběratel, uzavřením smluvního vztahu se zavazuje, že místo realizace zakázky splňuje v době realizace následující podmínky:

  • Podlahy: veškeré upravované podlahové plochy budou prosté jakýchkoliv odstranitelných překážek, jako jsou například: elektrické spotřebiče, stroje, nábytek, květiny a květináče, akvária a jiné předměty, jež brání v realizaci díla. Dále pak odběratel zajistí, aby byly odstraněny předměty ze stěn a veškeré předměty podléhající snadnému poškození (sklo apod.)Podlahy: veškeré upravované podlahové plochy budou prosté jakýchkoliv odstranitelných překážek, jako jsou například: elektrické spotřebiče, stroje, nábytek, květiny a květináče, akvária a jiné předměty, jež brání v realizaci díla. Dále pak odběratel zajistí, aby byly odstraněny předměty ze stěn a veškeré předměty podléhající snadnému poškození (sklo apod.)

  • Opláštění budov: okolí budovy musí být volně přístupné a po dobu realizace díla zde nesmí probíhat jiné práce jež by omezily, ztížily či ohrozily realizaci díla. Zejména je objednatel povine vyvarovat se činností prašných, pohybu techniky a osob v blízkosti budovy.Výše uvedený stav musí být zajištěn po celou dobu realizace díla, respektive po celou pracovní dobu.

4. Připravenost

Objednatel je povinen pro realizaci díla zajistit volný přístup k místu realizace díla, na místě je pak povinen zajistit přívod elektrické energie 3x16A s vypínací charakteristikou C, nebo minimálně 2x25A s vypínací charakteristikou B, přívod vody a napojení na kanalizační síť. Připojením na uvedené sítě v místě realizace zakázky se rozumí dostupnost sítí do 50m od místa plnění. V případě, že připojení k sítím uvedeným není v místě možné, je objednatel povinen zajistit náhradní zdroje a to formou cisterny v případě vody a elektrocentrály s minimálním výkonem 25kW v případě elektrické energie. V případě, že objednatel nezajistí připravenost dle výše uvedených podmínek, vyhrazuje si PI právo od zakázky odstoupit. Připravenost musí být zajištěna po celou pracovní dobu a trvání zakázky.

5. Vybavení

Objednatel je povinen, pokud to povaha díla vyžaduje, zajistit na místě vysokozdvižnou plošinu pro bezpečnou práci ve výškách s minimální nosností 500kg a zdvihem odpovídající výšce budovy na které se dílo realizuje. V případě, že objednatel nezajistí vybavení dle výše uvedených podmínek, vyhrazuje si PI právo od zakázky odstoupit. Vybavení musí být dostupné po celou pracovní dobu a trvání realizace zakázky.

6. Převzetí a předání

Objednatel je povinen před započetím zakázky předat místo plnění a po ukončení zakázky dílo převzít a to na základě předávacího protokolu, jež musí mít písemnou formu. Při převzetí díla ze strany PI je písemně i fotograficky zdokumentován stav realizovaných ploch. V případě, že se stav ploch zásadně liší od stavu, jenž byl popsán v objednávce či je poškozen tak, že realizací hrozí další poškození, má PI právo od takové zakázky odstoupit. Po dokončení díla je objednatel povinen zakázku převzít písemnou formou jak uvedeno výše. Převzetí zakázky probíhá bezprostředně po jejím dokončení. V případě, že zakázka není bezprostředně po dokončení převzata, má se za to že převzata byla a to bez výhrad objednavatele. Bezprostředním převzetím se rozumí 1 hodina po ukončení realizace, respektive 1 hodina od doby, kdy byl objednatel k převzetí vyzván. PI specifikuje při zahájení realizace zakázky v předávacím protokolu předběžný čas k převzetí.

7. Zkušební vzorek

PI si vyhrazuje právo osobní prohlídky zamýšleného díla a zhotovení zkušebního vzorku pro zpracování nabídky. Zkušební vzorek, zakončen písemnou zprávou o stavu díla, je realizován za úplatu. Cena zkušebního vzorku, přímé náklady na realizaci, je v případě realizace zakázky odečtena od celkové ceny díla. Objednatel má právo odmítnout osobní obhlídku díla, jakož i realizaci vzorku. Odmítnutí musí být provedeno písemnou formou.

8. Ceny

Pro realizaci díla jsou platné ceny uvedené v nabídce PI a písemně potvrzené. V případě, že před realizací díla nedošlo k prohlídce a realizaci zkušebního vzorku, vyhrazuje si PI právo úpravy ceny nabídky. Navýšení ceny nesmí přesáhnout 100% původní ceny nabízené. Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou bez DPH.

9. Termín plnění

PI se zavazuje, že dodrží termíny plnění uvedené písemnou formou v nabídce. Pokud dojde k vadné součinnosti odběratele, zejména v bodech připravenosti a vybavenosti, posouvá se automaticky termín plnění o dobu prostojů tímto způsobených. V případě situací spadajících do kategorie „vis maior“ se doba realizace zakázky prodlužuje o dobu trvání tohoto stavu.

10. Pracovní doba

PI se zavazuje dodržovat pracovní dobu tak, že příjezd na zakázku je nejdříve v 8.00 hodin, odjezd z místa zakázky je nejdříve v 18.00 hodin. Pracovní dny jsou pondělí až pátek

11. Výhrada vlastnictví

Veškeré dodávky a plnění jsou do úplného uhrazení objednatelem ve vlastnictví PI.

12. Náhrady škody

V případě porušení VOP ze strany objednatele má PI nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku. V případě, že ze strany objednatele není zajištěna připravenost a vybavenost dle ustanovení odst. 3,4,5 a PI odstoupí od zakázky z důvodu nemožnosti realizace připravenosti během 6 hodin uplatní PI smluvní pokutu za marný výjezd ve výši 50% hodnoty zakázky. V případě, že ze strany objednatele není zajištěna připravenost a vybavenost dle ustanovení odst. 3,4,5 ale dojde k realizaci zakázky, započetí prací do 24 hodin má PI právo na náhradu škody ve výši poměrné denní ceny zakázky za každý den prodlení. V případě, že prodlení trvá více, než 48 hodin má právo PI od zakázky odstoupit s tím, že se zakázka považuje za realizovanou a bude v plné výši vyfakturována.V případě krátkodobých prostojů kde je příčina na straně dodavatele způsobená nepřipraveností místa realizace díla, nedostatečnými zdroji vody a elektrické energie, nepřítomností plošiny pro výškové práce a podobně účtuje se jednotná čekací sazba CZK 2.450,- za každou i započatou hodinu.V případě všeobecných odstávek a výpadků zdrojů energie a vody se toto považuje za „vis maior“.

13. Platební podmínky

Odběratel se zavazuje hradit služby a zboží dodané PI na základě faktury se splatností 14 dnů od data vystavení. Datum úhrady je den, kdy jsou peněžní prostředky připsány na účet PI. V případě prodlení s platbou účtuje PI odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky denně. V případě opakovaného prodlení s úhradou plateb je PI oprávněn požadovat platbu předem či při dodání. V případě, že je odběratel uveden na seznamu nespolehlivých plátců je PI oprávněn provést odvod a platbu daně z přidané hodnoty místně příslušnému finančnímu úřadu odběratele.

14. Postoupení, započetí

Odběratel není oprávněn započítávat svá plnění s třetími osobami bez písemného souhlasu PI.

15. Reklamace

Reklamace hmotných dodávek

Odběratel je povinen zkontrolovat množství, kvalitu a druhy dodaného zboží při jeho převzetí. V případě, že je dodávka vadná co do množství či sortimentu objednaného množství, je odběratel neprodleně telefonicky a následně písemně o tomto vyrozumět dodavatele.

Dodavatel se zavazuje vyrozumět klienta o řešení vady do 5ti pracovních dnů od data reklamace.

Reklamace dodaných služeb

Odběratel je povinen uplatnit reklamaci na kvalitu realizovaných služeb při jejich převzetí. Specifikaci reklamace je odběratel povinen písemně zaznamenat do předávacího protokolu. Vada díla bude na základě uplatněné reklamace odstraněna dle dohody s odběratelem. V případě, že reklamace nebyla uplatněna při převzetí díla, nelze k této nadále nijak přihlížet.

Odběratel je povinen uplatnit reklamaci na kvalitu realizovaných služeb při jejich převzetí. Specifikaci reklamace je odběratel povinen písemně zaznamenat do předávacího protokolu. Vada díla bude na základě uplatněné reklamace odstraněna dle dohody s odběratelem. V případě, že reklamace nebyla uplatněna při převzetí díla, nelze k této nadále nijak přihlížet.

Panel Integrity s.r.o.

Ing. Jana Richterová

Jednatel společnosti